ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยันต์ ทับเมือง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธินนท์ บุตรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุรวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร ผ่องแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเชต ศรีกวางทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย บุญเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศิลป์ คงเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ นาคขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พรครูอมรวิหารวัตรคุ้มสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษ์สงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงศ์ ณ นคร
ตำแหน่ง : เลขานุการและกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :