ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสหพร สงนรินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจีรญา จินกระวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2