ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธัญติญา ชอบประกอบกิจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ