ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสนบุญยืน
ครู (อัตราจ้าง)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ