ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชวนพิศ พัฒนพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวณัฏฐณิชา ไตรมงคลเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา เมษสุวรรณ
พี่เลี้ยงปฐมวัย