ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศริมา เสนยิ้ม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุเชต ศรีกวางทอง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน

นางผกามาศ หนูแดง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

นางสหพร สงนรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์

นางชวนพิศ พัฒนพงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเสาวณี รุ่งสว่าง
ธุรการ