ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเยื้อง พลับแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 กันยายน 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายเชตุ เพชรพิรุณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศ สำลีเมือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายเคล้า วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2493
ชื่อ-นามสกุล : นายแทน หิรัญเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิถุนายน 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน ทวดสิญจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ด้วงทองแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มกราคม 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายจุติพร ขาวมะลิ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ โชติช่วง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพวรรณ แก้วศรีสด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มีนาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ตุลาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพา ลิมสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มีนาคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงศ์ ณ นคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 -ปัจจุบัน