ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ
  1. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
  2. ส่งเสริมครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เต็มตามศักยภาพ
  4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  6. โรงเรียนและชุมชนร่วมจัดการศึกษาและรักษาวัฒนธรรม