ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์
          “นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ครูและบุคลากรพัฒนาสู่มืออาชีพ   ทุกคนก้าวทันเทคโนโลยี   โรงเรียนสภาพแวดล้อมดี  มีชุมชนร่วมจัดการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรม”


ปรัชญาการศึกษา
         “สุนทรีย์ก้าวล้ำ  คุณธรรมเป็นเลิศ”


เอกลักษณ์
        “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม”


อัตลักษณ์
        “ไหว้สวย”