ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                โรงเรียนบ้านหัวหมากบน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลช้างซ้าย  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัด   สุราษฎร์ธานี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2483  โดย นายอ่ำ  หิรัญเรือง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3   ตำบลช้างซ้าย  นำราษฎรหมู่ที่  3  ตำบลช้างซ้าย  บริจาคทรัพย์สินสิ่งของและแรงงานสร้างอาคารชั่วคราว  ในที่ดินจำนวน  11  ไร่  ซึ่งบริจาคโดย   นายเวียน   พุ่มอินทร์  ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ  วันที่  23  กันยายน  พ.ศ.  2483   ใช้ชื่อ “ โรงเรียนประชาบาล  ตำบลช้างซ้าย  3  (บ้านหัวหมากบน ) ”  โดยมีนายเยื้อง   พลับแก้ว  เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะเป็นครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหัวหมากบน   มีพื้นที่บริการหมู่ที่  3 บ้านหัวหมากบน และหมู่ที่ 8           บ้านศรีควนทอง  ตำบลช้างซ้าย  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมี  นายกิตติพงศ์  ณ นคร  เป็นผู้บริหารโรงเรียน